دكتر سعید نمکی

رئيس شوراي‌عالي جشنواره و وزير محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دكتر رضا ملك‌زاده

نايب رئيس شوراي‌عالي و رئيس هيأت اجرايي جشنواره و معاون تحقيقات و فناوري

دكتر اصغر عبادي فر

دبيــر هيـأت اجـرايـي جشنواره و رئیس مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات

اعضاي هيأت اجرايي:

دکترشاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر فریدون عزیزی

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دكتر علی اکبر حقدوست

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دکتر حسین کریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دكتر محمد علی صحرائیان

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دكتر افشين زرقي

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دكتر کیانوش جهان پور

رئیس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي