تندیس دستخط مطهر حضرت امام رضا (ع)
اهدایی به یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی