تاریخ آغاز جشنواره: 1398/04/15
تاریخ پایان جشنواره: 1398/07/30